50,000 ریال – خرید

13

زایش سنت، نمایش تجدد / رویین پاکباز

تصوری که شاهان قاجار از شخصیت، قدرت و شوکت خود داشتند در هنر درباری آنان بازتاب یافته است. اما این هنر، در سطحی دیگر، تحول سنت‌گرایی به تجدد خواهی را نیز منعکس می‌کند. در مقایسه‌ی دو نمونه از نقاشی‌های مهرعلی و محمدغفاری (کمال‌الملک) می‌توان نشانه‌های این تحول را تشخیص داد: ...