شماره 69

رویکردهای فرهنگی در ایران و خاورمیانه / منا زهتابچی

مقدمه‌ای برای گفت‌وگوی بیژن صفاری درباره‌ی کارنامه‌ی مدیریت هنری‌اش