9

رویکردهایی به تاریخ هنر: سه نکته برای بحث / ارنست گامبریج / روبرت صافاریان

در علوم طبیعی ما می‌کوشیم یک رویداد منفرد را با ارجاع به یک قانون عام تبیین کنیم. مثلاً من قلمی را در دست دارم رها می‌کنم و قلم به زمین می‌افتد؛ ما این واقعیت را با قانون جاذبه نیوتون توضیح می‌دهیم.اما اگر بیشتر دقت کنیم، می‌بینیم موضوع به این سادگی‌ها نیست. مثلاً اگر این قلم از ماده سبک‌تری ساخته شده و با گاز پر شده بود، دیگر به زمین نمی‌افتاد بلکه مانند بالون بالا می‌رفت و به سقف می‌چسبید، چون وزن آن کمتر از وزن هوای هم حجمش می‌بود.