26

روند شیرین و مرموز تبلیغات / جرارد. ج. تلیس / غزل ثمین

علی رغم دهه‌های متمادی تحقیق درباره تبلیغات، هنوز هم درباره تأثیرات آن داستانسرایی می‌شود. بسیاری از این افسانه‌ها در اجتماع یا مصرف‌کنندگان ریشه دارد، که کمی تأمل و تفکر مردم می‌تواند باعث تقلیل اطمینانشان به این قصه‌ها شود. بیشتر افراد عقایدی ساده دلانه درباره اثرات تبلیغات بر جامعه دارند و در عین حال، تأثیر آن بر خود را انکار می‌کنند. بطور کلی، بدلیل فراگیری تبلیغات و ارتباط مستقیم آن با تجربیات مشتریان، بیشتر مردم بر این باورند که باور مستدلی نسبت به مبحث تبلیغات دارند.