59

روشنفکری با ماشین به میان مردم می‌رود / روبرت صافاریان

دغدغه‌ی روشنفکرـ هنرمند «چپ» ایرانی با مفهوم «مردم» پیشینه‌ای طولانی دارد. و بیشتر روشنفکران ایرانی در یک مفهوم کلّی «چپ» بوده‌اند و این چپ بودن حتی مرزهای مذهبی و غیرمذهبی بودن را در می‌نوردیده است. و بیشتر از طبقات مرفه بودند (یا با توجه به موقعیت‌ها و توانایی‌های‌شان، می‌توانستند به طبقات مرفه بپیوندند، چنان که بسیاری‌شان زمانی پیوستند). در اواخر دهه‌ی چهل و نیمه نخست دهه‌ی پنجاه شمسی با سیطره‌ی مشی چریکی بر اندیشه‌ی این روشنفکران، رابطه با مردم شکلی متناقض پیدا کرد...