39

روستا همان مدینه‌ی فاضله‌ی مدیران شهری / محمودرضا بهمن‌پور

یکی از منتقدان هنری درباره نقاشی‌های دیواری شهر تهران گفته است:

«به ضرس قاطع می‌توان گفت آنچه تحت عنوان نقاشی دیواری در این کلان‌شهر رخ می‌دهد جز مایه شرمساری گروهی از شهروندان متخصص و هنرمندان کارکشته ساکن تهران نیست، که فضاسازی و هنر دیواری را می‌شناسند و همچون سوگوارانی‌اند که می‌دانند با رنگ و نقش چه‌ها می‌شود کرد... سطوح وسیعی که در اختیار شهرداری‌هاست، آیا جز انتقال بی‌سلیقگی و رواج آلودگی بصری کار دیگری با چشمان گرسنه شهروندان می‌کنند؟...