محمود خان ملک‌الشعرا
50,000 ریال – خرید

13

روح زمان و روح هنر قاجار / آریاسپ دادبه

دوره‌ی قاجار در فرهنگ جهان ایرانی، آغاز تدریجی افسون‌زدایی، کنار رفتن صور تمثیلی و خالی شدن نمادهای کیهانی‌ست. فرایند تبدیل آسمان سرشار از اسطوره‌ها به فضاهایی خالی و یکدست در دوره‌ی ما، حاصل تغییر و تقلیل مفاهیمی است که تحت شرایطی خاص در روند بیش از یک قرن با توجه به مقدماتی طولانی در تاریخ به وقوع پیوسته است.