10

رنگ، سایه، سکوت؛ جایی برای مراقبه / دُر اَشتُن / فائقه بقراطی

روتکو شیفته‌ی بیزانس بود. فکر می‌کنم با نوشته‌ی عجیبی (در واقع یک کتیبه‌ی حیرت آور) در کلیسای آرچی پیسکوپال Archie Piscopal در «راونا» روبه‌رو شده بود :« نوری که هم در اینجا تولد یافته و هم در بند مانده، به آزادی بر اینجا فرمانروایی می‌کند»...