>> شماره 58

رنج جانکاه، شکفتن هشیاری / وحید حکیم

یادداشتی بر نقاشی‌ها و طراحی‌های فرشید ملکی در نگارخانه هور