60

رمانتیسم و موسیقی / اندرو بوئی / مجید پروانه‌پور

طی نیمه دوم قرن هیجدهم در اروپا تغییری چشمگیر در ارزیابی و درک موسیقی رخ داد. برخی از نویسندگان، فیلسوفان و مصنفان مهم، موسیقی را که عموماً بیشتر در خور همراهی کردنِ مراسم مذهبی و اجتماعی دانسته می‌شد تا این‌که صرفاً محض خاطر خودش نواخته و شنیده شود، منبع مکاشفاتی برشمردند که هیچ شکل دیگری از بیان انسانی را بدان دسترسی نبود. این تغییر در پذیرش موسیقی مقارن بود با شکوفایی چشمگیر تولید موسیقی در آلمان از اواخر قرن هیجدهم تا اواخر قرن نوزدهم و در آثار کسانی چون یوزف هایدن، ولفگانگ آمادئوس موتسارت، لودویگ فان بتهوون، فرانتس شوبرت، فلیکس مندلسون، روبرت شومان، یوهانِس برامس، و ریشارد واگنر.