64

رفتن، رسیدن و ایستادن / ثمیلا امیرابراهیمی

در دهه هفتاد شمسی‌ کار گروهی از نقاشان ایرانی با نظمی طبیعی در مسیر مدرنیسم پیش می‌رفت. این هنرمندان، آگاهانه‌ یا ناآگاهانه، در پیوند یا بدون آشنایی با یکدیگر، از یک الگوی اصولی هنر مدرن پیروی می‌کردند که در آن دهه‌ی گیجی و سرگردانی، نه گرایش مسلط بود و نه مد روز .