>> شماره 28

ردّی که بر علفزار نقش بسته است / وحید حکیم

بسیار وقت‌ها برای این که از مکانی به مکانی دیگر برویم از مسیرهایی مشخص عبور می‌کنیم: از خانه به سمت گذرگاهی، از خیابانی به سوی میدانگاهی، عبور از گاهی به سوی گاهی دیگر... از این همه راه رفتن اما، جز نام چند کوچه و گذرگاه، چیزی در ذهن ما رسوب نمی‌کند، قابی بر جای نمی‌ماند...