12

راهنمای ویلیام اِگلستون / جان سارکوفسکی / نیما ملک‌محمدی

هنگام نگارش این کتاب من هنوز ممفیس یا دیگر مناطق شمال رود می‌سی‌سی‌پی سفر نکرده بودم و برای قضاوت در باب این نکته که عکس‌های این کنتاب تا چه اندازه به آن قسمت از جهان و زندگی آدم‌هایش شباهت دارد، معیاری در دست نداشتم. اما از دیگر نقاطی که در آثار هنری توصیف شده‌اند دیدار کرده بودم و فهمیده بودم که اگر ابتدا شعر یا تصویر و بعد واقعیت خام را ببینیم، اثر هنری به نظرمان سندی وفادار می‌آید، ولی در صورتی که یک اثر هنری جدید چیزی یا جایی را که ما از قبل می‌شناسیم توصیف کند، به نظرمان ناآشنا و من‌درآوردی می‌رسد، مثل عکس توی پاسپورتمان.