>> شماره 24

راز یا تناقص / ویم توبوش / سمیرا قرایی

رنه ماگریت دوست نداشت کسی "کلید" رمزگشایی اثرش را از او طلب کند یا پیرامون معنای "تصاویرش" سؤالاتی بپرسد. دیوید سیلوستر تعریف می‌کند که "زمانی در سال 1966، ماگریت در جواب یک آمریکایی که از چیزی پنهان در پشت یکی از تابلوهایش پرسیده بود، گفته بود: "هیچ چیزی پشت این تصویر نیست، پشت رنگ‌های این تابلو پارچه است و پشت پارچه یک دیوار و پشت دیوار....چیزهایی قابل دیدن همواره از چیزهای قابل دیدن دیگری پنهان می‌شوند، اما تصویر قابل دیدن از چیزی پنهان نمی‌شود."