>> شماره 46

رابطه‌ی میان فضای اثر و معنای آن / بهنام اُسروش

تصور کنید پوستر افتتاح یک نمایشگاه نقاشی را روی دیوار می‌بینید، از آن‌جا که احساس می‌کنید فضای نقاشی‌ها شبیه به آن چیزی است که شما دوست دارید، احتمالاً به وجد آمده و برای حضور در مراسم برنامه‌ریزی می‌کنید. اما هنگام رسیدن به آنجا، با کمال تعجب درمی‌یابید که نمایشگاه، هیچ ارتباطی با فضایی که پس از مشاهده پوستر در ذهن پرورانده بودید نداشته و هیچ یک از ذهنیات شما پیش از حضور در مراسم، شبیه به آنچه با آن روبرو شدید نبودند. پیش‌قضاوت نادرستِ ایجاد شده، حاصل برداشت شما از پوستر نمایشگاه بوده است. چنین سناریویی، نتایج بسیاری از آثار طراحی گرافیک تولید شده در ایران را چه در حوزه فرهنگ و چه در حوزه تبلیغات توصیف می‌نماید. ...