22

رابرت کاپا / هانس میشل کوتزل / شاهین شهابلو

رابرت کاپا چیزی بیش از یک عکاس جنگ بود، با اینکه عکسهای جنگ بود که او را معروف کرد. دارایی او در زمان مرگ شامل بیش از هفتاد هزار نگاتیو می‌شد که از این میان، نگاتیو مشهورترین عکس‌اش (سرباز اسپانیایی) مفقود شده است.