>> شماره 25

رئالیست‌های نوین اسپانیا / ویلیام دیکس / سارا نیلی

اسپانیایِ امروز، جنبش‌های رئالیستی نوینی را به خود دیده است. اما مفهوم «نوین» به معنای تحول سبک و دیدگاه آنان نسبت به پایه‌های نقاشی رایج و آکادمیک معاصر در اسپانیا و آنچه در قرن گذشته، با عنوان رئالیسم جا افتاده‌است، نیست. ...