19

دیزاین و زبان ساده‌ی بصری / مایکل جانسون / آرش مؤمنیان

دیزاین و گرایش‌های هنری گاهی اوقاتدر تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند. معمولاً اگر دقت بیش از اندازه‌ی صرف آرایش صفحه یا انتخاب نوعی حروف چاپی شود، بیننده می‌تواند تأثیر آن را به راحتی تشخیص دهد، و اگر اث خیلی از شکل افتاده باشد کمتر احتمال می‌رود کسی پیامش را باور کند یا تمایلی به خرید آن داشته باشد. ...