19

دیزاین و بازتعریف هویت‌ها / پِنی اسپارک / نیما ملک‌محمدی

بازتعریف ملت در سال‌های پس از 1945 نیز به‌مانند سال‌های پیش از جنگ، دیزاین همچنان واجد توانایی بالقوه‌ی بازنمایی دولت- ملت‌ها و اشتیاق آنها به فراتابی هویت‌هاشان در سراسر جهان بود. این امر هم برای کشورهایی که در پی انکار پیوندهای پیش از جنگ‌شان یا فاشیسم بودند و هم برای کشورهایی که از دوران قبل از جنگ دارای حکومت‌های دموکراتیک بودند، به یکسان صدق می‌کرد. بنابراین آلمان، ایتالیا و ژاپن «دیزاین مدرن» را به مثابه‌ی ابزاری برای شکل دادن به هویت‌های جدید و پساجنگی برای خود با آغوش باز پذیرفتند، هویت‌هایی که در آن مفهوم مدرنیته بیش از هرچیز اهمیت داشت. ...