>> شماره 19

دیزاین و آموزش / گفت‌وگویم حقیقی، مصطفی اسدالهی، مصطفی اوجی و امراله فرهادی با ابراه

گفت‌وگو با ابراهیم حقیقی، مصطفی اسدالهی، مصطفی اوجی و امراله فرهادی