76

دیدن خودمان آنگونه که دیگران ما را می‌بینند/ مارسی جی. دینیوس/ الهام آقاباباگلی

تأملات فردریک داگلاس در مورد داگرئوتیپ و تفاوت نژادی