22

دیانت شهردار مایر / مجید اخگر

این نقاشی یکی از معدود آثار هانس هولباین با موضوعی مذهبی است که در طول سال‌هایی که هولباین در شهر« بال» به سر می‌برد، به سفارش یاکوب مایر، شهردار شهر« بال» و از حامیان قدیمی او ، ساخته شد...