36

دو تورّم در تن تهران: قر در کمر، فکر در سر / شمیم مستقیمی

در تهران، به کسی که برق شادی در چشمانش بدرخشد نمی‌شود اطمینان ‌کرد. به کسی که زیادی اعتماد به نفس داشته باشد، زیادی به خودش مطمئن باشد، زیادی دنیا به کامش باشد، نمی‌شود اعتماد کرد. برای کسی که خودش را پیروز می‌داند متأسف باید بود. با آنها که حس می‌کنند برنده‌اند، همدل نمی‌توان بود. در عوض با آنان که لایه‌ای از یک افسردگی عمیق در چهره‌شان پیداست راحت ترمی‌شود ارتباط داشت...