>> شماره 52

دورنمای تاریخ هنر در مواجهه با تاریخ‌های ناخوانده / جیمز الکینز / صالح نجفی

آنچه مى‌خوانيد ترجمه بخشى از مقاله‌اى است كه جيمز الكينز منتقد و مورخ هنر (متولد 1955) در نقد و بررسى كتاب فضاهاى واقعى ديويد سامرز (انتشار يافته به سال 2003) نوشته است. ديويد سامرز در كتاب فضاهاى واقعى: تاريخ هنر جهانى و برآمدن مدرنيسم غربى قصد دارد تاريخ هنر غربى را با ديگر شيوه‌هاى آفرينش هنرى در سراسر جهان و همه ادوار تاريخ آشتى دهد. ديويد سامرز در كتاب خود ابتدا جهان را، به دو بخش يا به تعبير خودش به دو «فضا» تقسيم مى‌كند: «فضاى واقعى» و «فضاى مجازى».