28

دورنمایِ «دورنما» / تورج حمیدیان

"عکاسی طبیعت nature photography"، سر مجموعه گرایش‌های متنوع و مستند عکاسی است، که به جغرافیای طبیعی کره زمین می‌پردازد. مانند پرداختن به جانوران، گیاهان، جمادات، اقوام و نژادها، دریا‌ها، اقیانوس‌ها، کوه‌ها و امثال آن. انجام این مجموعه ازشاخه‌های متنوع، ودر بسیاری از موارد جز در هر یک از اجزای کوچک آن، از عهده یک شخص بر نمی‌آید، و کار موسسات توان‌مند بزرگ مثل "national giographic " است...