50

دورترین مرغ جهان / ابوالقاسم سعیدی

مهاجرت در سا‌ل‌های سی برایم اختیاری، و مسئولیت و برنامه‌ریزی انجامش در تنهایی با خودم بود. مقصد را هم سال‌ها پیش از عزیمت خود انتخاب کرده بودم، و چون مسائل مادی و اداری آن زمان را که وقت‌گیر و مشکل بود باید یک‌یک حل می‌کردم، آنی به فکر فضای روزِ عزیمت که رنگ اندوه‌بار جدایی را به خود می‌گرفت نبودم. ابوالقاسم سعیدی، نقاش ایرانی، در مقاله‌ی «دورترین مرغ جهان» با زبانی شاعرانه از روزهای مهاجرتش می‌گوید که چگونه سعی کرده سختی دوری را با شعر شاعران ایرانی تحمل‌پذیرتر کند.