27

دوران سپری‌شده / شهریار توکلی

انگار که نیک برانت صبر کرده بود قرن 20 تمام شود تا در ابتدای هزاره‌ی جدید ایده‌های ذهنی‌اش را مجسم کند. چرا که با این تصویر می‌توانسته فاصله‌ی عکس‌هایش را با اعماق تاربخ (با روزگار بی‌انسانی) بیشتر کند...