مدخل حرفه نویسنده

>> شماره 42

ده‌سالگی حرفه: هنرمند

حرفه هنرمند ده سال است که منتشر می شود.

سؤال این است: چه اندیشه‌ای پشت این چیزهایی است که منتشر می‌شود؟

چه جور آدم‌هایی با چه طرز تفکری مجله را در می‌آوردند؟

آنها چه تصوری از خودشان و کارشان دارند؟

یک نوشته و سه مصاحبه. اینها تنها مصالحی هستند برای نقدی دقیق‌تر و بهتر.