>> شماره 31

دهه‌ی 1360 و پتانسیل‌های زمان حال / مجید اخگر

می‌تواند بدنه‌ی اصلی سال‌های 57 تا 77 را می‌توان دهه‌ی شصت و چند سال ابتدایی پس از آن دانست. در عین حال، می‌توان گفت كه زمینه‌های تحولات فرهنگی سال‌های بعد در دگرگونی‌های اقتصادی و جمعیت‌شناختی این دهه و سال‌های ابتدایی دهه‌ی هفتاد (دوره‌ی ریاست جمهوری رفسنجانی) پی‌ریزی شد. دهه‌ی 1360 نمایان‌گر سال‌هایی است كه بررسی وجوه مختلف آن می‌تواند چشم‌اندازهای بسیاری را در مورد تجربه‌ی انقلاب و تحولات سال‌های اخیر ایران بر ما بگشاید...