>> شماره 56

دنیا دنیا تفاوت: جهانی شدن، هنر معاصر و پیدایش دوسالانه‌ها / تیم گریفین / نغمه یزدان‌پناه

اگر هنر ضرورتاً در گرو نهادهای هنری باشد ـ به عبارت دیگر اگر "هنر" تنها به واسطه و در قالب دستگاه‌های (Apparatuses) مختلف تولید، نمایش، چرخه گردش و گفتمان‌های مرتبط، هنر انگاشته شودـ آنگاه هیچ چیز به اندازه جهانی‌شدن برای مفهومی که ما از هنرِ معاصر در ذهن داریم سرنوشت ساز نیست...