>> شماره 17

دنیای گُرسکی / پیتر گالاسی / حمیدرضا کرمی

بهترین عکس‌های آندریاس گرسکی از یک دهۀ گذشته، شما را غرق در شگفتی می‌سازند، و البته هدف [از خلق] آنها هم همین بوده است. آنها بزرگ، صریح، سرشار از رنگ، و لبریز از تحیر هستند. همچنانکه این تصاویر تأثیر و قدرت خود را به‌جا می‌گذارند، بیننده حیران برجا می‌ماند که این شگفتی از کجا سرچشمه می‌گیرد و دیرزمانی پس از آنکه جزئیات هر عکس را با موشکافی نگریسته، کماکان از وسوسۀ آن حیر متلذذ می‌شود.