شماره 52

دلالی هویت‌ها / ماری کارمن‌رامیرز / ابوالفضل توکلی‌شاندیز

نمایشگاه‌ها یا مجموعه‌ها چگونه می‌توانند بکوشند پیچیدگی‌های اجتماعی، قومی یا سیاسی گروه‌ها را بازنمايي كنند، بی‌آنکه سوژه‌های خود را به کلیشه‌هایی ذات‌گرایانه فروبکاهند؟ ...