>> شماره 21

دست نوشته‌های یک نقاش / لوک تویمانس / اعظم خدادادی

شکاف اندکی که میان توضیح یک تصویر و خود تصویر وجود دارد تنها رویکرد امکان‌پذیر دربارۀ نقاشی را به دست می‌دهد. نظرات من صرفاً اشاره‌ای به ابهامات آن است. در پس برخی تصاویر ده‌ها نقاشی دیگر از سال‌های مختلف وجود دارد. من نمی‌توانم خودم را به طور کامل در نقاشی‌هایم بازتاب دهم؛ در غیر این‌صورت فاصلۀ لازم برای نقاشی کردن را از دست می‌دهم. توضیحات بعداً پیدا می‌شوند. اندیشه، احساسات و پرداخت احساسات عناصر گوناگونی هستند که هر کدام زبان و بیان خاص خود را دارند. میان ایده و اجرا محدوده‌هایی عاری از خاطره شکل می‌گیرد.