>> شماره 25

دستانی آهسته و پیوسته / جف اگرز / سارا نیلی

فیلم «رویای نور» (Dream of light) مستندی که ویکتور اریس در توصیف نگرش آنتونیو لوپز گارسیا و روش کاری وی ساخته‌است را شاید دیده باشیم. فیلم، تلاش سخت کوشانه‌ی لوپز را در نقاشی از میوه‌ی درختی در حیاط خانه‌اش به نمایش می‌گذارد. وقتی علت کم کاری نقاش را می‌پرسیم، لبخندی میزند و می‌گوید: «از روی فروتنی نیست که بیشتر از چند نمایشگاه نداشته‌ام...»