30

در چند و چون تصویرگری / گفت‌وگو با نورالدین زرین‌کلک، فرشید مثقالی، قباد شیوا …

متن حاضر ماحصل مصاحبه‌ی غیرحضوری و کتبیِ حرفه هنرمند با گروهی از کارشناسان حوزه‌ی تصویرگری است. پرسش‌های این گفتگو عمدتاً معطوف به وضعیت هنر تصویرگری در دوره‌ی معاصر است و هر یک از مصاحبه شوندگان در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده نقطه نظرات خود را پیرامون تصویرسازی معاصر ایران مطرح می‌کنند. عمده‌ی پرسش‌ها و مسائل طرح‌شده در این گفتگو شامل این موارد هستند: امکان ارائه‌ی تعریف مشخصی از تصویرسازی، رابطه یا نسبت میان تصویرسازی با نقاشی، ارتباط تصویرسازی با متن در گذشته و امروز، تقسیم‌بندی آثار تصویرسازی بر اساس شیوه‌ها یا مکاتب و عملکرد آن‌ها، تأثیرپذیری تصویرسازان امروزی از دیگر کشورها یا جشنواره‌های بین‌المللی، کارکرد تصویرسازی در دیگر حوزه‌های رشته گرافیک، تبلیغات، نشر و مولتی مدیا و کاستی‌های آن، رواج آثار گرافیکی نوشتاری در ایران، آسیب‌شناسی آموزش تصویرسازی در ایران، و تأثیر تکنولوژی بر تصویرسازی.