30

در چند و چون تصویرگری / گفت‌وگو با نورالدین زرین‌کلک، فرشید مثقالی، قباد شیوا …

گفت‌وگو با نورالدین زرین‌کلک، فرشید مثقالی، قباد شیوا و کامران افشارمهاجر پیرامون تصویرسازی معاصر ایران.