36

در پایتخت، خبری نیست که قابل نوشتن باشد / هدا اربابی

از اهالی دارالخلافه بعضی در نزد عالیجاه محمدخان کلانتر شاکی شدند از اینکه پاره‌ای جاهای شهر را کثیف نگاه می‌دارند و باعث ناخوشی در میان خلق می‌شود. لهذا، مشارالیه از ریکاها التزام گرفته و همه کوچه‌ها و معابر را به آنها دسته‌به‌دسته تقسیم کرده که دو روز به دو روز کوچه‌ها را پاک و تمیز نمایند...