54

در میانه‌ی طبیعت و تاریخ / حامد یوسفی

اهمیت وزیری مقدم برای بسیاری به معلمی اوست. از اوایل دهه ۴۰ که وزیری از رم به تهران برمی‌گردد، در دانشگاه و هنرستان درس می‌دهد و نسلی از هنرمندان نوگرای ایران دستورزبان نگاه مدرن به طبیعت و نقاشی را از او می‌آموزند. آدم دقیق و با حوصله‌ای است و در کلاس‌هایش «مبانی» و «عناصر سازنده» هنرهای تجسمی مدرن را آن‌طور که ضرورت نگاه تحلیلی است به نقطه صفر برمی‌گرداند (خط،‌ سطح، رنگ، شکل، ترکیب‌‌بندی...) و به شاگردانش نشان می‌دهد «فرم» چطور کار می‌کند. ...