9

در معبد/ محبس کودکی (سازه‌ی یادبود کودکان دیژان) / دانلد کاسپیت / مهدی نصراله‌زاده

اجازه دهید نخست به گونه‌ای تجربی آغاز کنیم، و سپس رد و نشان معناهایی را بیابیم که همچون هاله‌ای از امکان همچون پرانتزی فرضی، گرد یک شیء خاص لمبر زده‌اند. اما سازه‌ی «یادبود: کودکان دیژان» در واقع سه شیء است - بطور رسمی، برای اشاره به عنوان مجموعه‌ای که هر یک از سه اثر بخشی از آن هستند، از «سازه‌های یادبود» سه‌گانه سخن گفته می‌شود...