>> شماره 42

در مبارزه با فراموشی / مرتضی غفاری

در جوامعی که روند تحولات زیستی مردم به تدریج و با آهنگی متناسب با تغییرات فرهنگی آنها رخ می‌دهد، نسل‌های نو آنقدر فرصت می‌یابند تا هم ریشه‌هایی به سمت دیار مادری و پدری بدوانند و هم از آفتاب و نسیم سرزمین‌های دیگر بهره‌مند شوند و نژادهایی پدید ‌آورند که ثمره و چکیده نوع انسان زمان خود به حساب ‌آیند. اما جوامعی نیز هستند که در مسیر گردبادها و جریان‌های توفنده از اقلیم‌ها و سرزمین‌های دیگر قرار می‌گیرند ...