28

در شهر سیلویا / شهریار توکلی

فیلم "در شهر سیلویا " اثریست ممتاز و یگانه در باب " طبیعت". داستان این فیلم از قوانین متعارف اوج و فرود روایی تبعیت نمی‌کند و درآن هیچ اتفاق خاص قابل اشاره‌ای رخ نمی‌دهد. در فیلم قصه پسر جوانی را می‌بینیم كه پس از چند سال، در پی پیدا كردن دختری كه همان چند سال پیش در كافه‌ای دیده و صحبت كرده، به این شهر آمده...