>> شماره 41

در ستایش دست / جواد مدرسی

سیمون وی می‌گوید: «تخیل به طور مستمر در کار پر کردن همه شکاف‌هایی است که رحمت می‌تواند از آن عبور کند.» این جمله را از زبان دوستم فرزاد مرادی شنیدم. او نیز آن را در مقاله‌ای از سوزان سانتاگ درباره سینمای روبر برسون خوانده بود. فرزاد مرادی اخیراً کتابی از نجف دریابندری به من هدیه داده‌است با عنوان کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز.