>> شماره 43

در ستایش آشوب و تکثر / بهنام کامرانی

یادداشت پیش‌رو واکنشی است به پرونده "هنر 77 به بعد" در شماره 42 حرفه: هنرمند، که توسط نویسنده برای مجله ارسال شده است.