33

در رأس نقطه تلاقی جهان‌ها / داریوش شایگان / ترجمه: بهرنگ پورحسینی

هنر مدرن ایران چگونه در بستر فعلیِ هنر معاصر جای می‌گیرد؟ پنجاه سال پیش، اگر کسی می‌خواست، برای مثال، هنر ایران، ترکیه، یا مصر، را تعریف کند مشکلی در طبقه‌بندیِ این سنت‌های هنریِ متفاوت نداشت و به‌سادگی آنها را در حاشیه قرار می‌داد، به این ترتیب که آنها را به‌عنوان حوزه‌های فرهنگی‌ای تلقی می‌کرد که نسبت به هنر غرب موقعیتی پیرامونی داشتند، هنری که در سرتاسر جهان به خلاقیت و نوآوری‌اش اذعان داشتند. با این حال، امروزه اوضاع نسبتاً فرق کرده است. اکنون در دو جنبه شاهد تغییر کانون توجه هستیم.