>> شماره 61

در حمایت از فراهنر / ایدریئن پایپر / ابوالفضل توکلی‌شاندیز

می‌خواهم مدعی حرفه‌ای تازه برای هنرمندان باشم. این حرفه می‌تواند همچون بخشی از خود هنر یا در کنار آن وجود داشته باشد یا جایگزینش شود. اگر همچون بخشی از هنر یا در کنار آن وجود داشته باشد، ممکن است تفسیری شفاف و ماندگار از هنر به‌دست داده، از آن حمایت کند یا چارچوبی را برای هنر فراهم نماید، اگرچه به گمانم قصدش این نیست. از سوی دیگر، اگر جایگزین هنر هم شود هیچ اشکالی ندارد چون می‌توانیم آن را از ملحقات تازه‌ی این حوزه بینگاریم، و ساعت‌ها در مورد تعیین وضعیت و پیامدهای آن به بحث بپردازیم و انرژی فراوانی در این راه صرف کنیم. ...