>> شماره 61

در جست‌وجوی زمان نو / آریاسپ دادبه

در شماره‌ی 59 فصلنامه‌ی حرفه: هنرمند فصلى به هنر و معانى جمعى اختصاص يافت. سردبير محترم با توجه به انعكاس آرا و نظريات گوناگون در اين بحث از آقاى دكترجواد طباطبايى درخواست کرد كه مباحثى نيز در اين خصوص درادامه‌ی نظريات ايشان در نسبت با ايران نوشته شود. پس از آن ديدار با كسب اجازه از محضر استاد، در زوايايى از نظريه‌ی ايشان ايستاده و كوشش كردم آن مباحث را كه بيشتر ناظر بر تاريخ و تاريخ انديشه‌ی سياسى است، در نسبت با موضوع هنر و فرهنگ ايران توضيح دهم. با توجه به مقدمه‌ی جديدى که استادطباطبايى بر تجديد چاپ كتاب تأملى درباره‌ی ايران نوشته‌اند، از دشوارى‌هاى كار بسيار كاسته شد؛ چون در اين مقدمه‌ی موجز به طرح نظرياتى پرداخته‌اند كه مى‌تواند گشايشى در بسط آن نظريه با تاريخ هنر و فرهنگ و نيز هنر دوران جديد ايران باشد. به‌ويژه براى دقت انتقال، مواردى كه به عنوان محورهاى اصلى اين مقاله مى‌آيد نه تنها نقل‌قول بلكه انشاء دقيق متن ايشان است که داخل گیومه آمده است. خوانندگان محترم براى آگاهى به مباحث گسترده‌تر مى‌توانند به این كتاب (تأملى درباره‌ی ايران، «ديباچه‌ای بر نظريه‌ی انحطاط»، انتشارات مينوى خرد، سال 1395) مراجعه كنند. ...