61

در جست‌و‌جوی خصیصه‌ی میدانی / یوزف بویس / سولماز خطایی‌لر

تنها به‌شرط بسط تعریفی همه‌جانبه، برای هنر و فعالیت‌های مرتبط با هنر، امکان ارائه‌ی شواهدی مبنی بر اینکه اینک هنر تنها قدرت تکاملی ـ انقلابی است، به‌وجود می‌آید. صرفاً هنر قادر به برچیدن تأثیرات بازدارنده‌ی نظام اجتماعی پیری است که در آستانه‌ی مرگ تلوتلو می‌خورد: برچیدن در‌جهت ساختن یک نظام یا ارگانیسم اجتماعی به‌مثابه‌ی اثر هنری. ...