18

در جست‌وجوی هویت / رویین پاکباز

رویین پاکباز در این نوشتار کوتاه تلاش می‌کند تا نسبت میان هنر معاصر ایران را با وضعیت کلی و اجتماعی و فرهنگی امروز ایران توضیح دهد. به زعم نگارنده، ما هنوز در وضعیت گذار از سنت به مدرنیته هستیم و از این رو هنر نوگرای ما تفاوتی ماهوی نسبت به دستاوردهای مدرنیسم در غرب دارد. پاکباز در بخشی از نوشتار خود به مقایسه‌ی موقعیت شعر نو و هنر نوگرا در ایران امروز می‌پردازد و دلایل پیشتازی اولی نسبت به دومی را شرح می‌دهد. به گمان نویسنده، نسل جوان هنرمندان ما نیز همچون همتایان خود در نسل پیشین و جریان نوگرایی در هنر، در دستیابی به هنر پست‌مدرن ناکام مانده‌اند. به گمان پاکباز در هنر نو و معاصر ایران هنوز دستاورد منسجم و جامعی که بتواند الگوی زیباشناختی ویژه‌ای را به دنیای هنر امروز خود ارائه کند، حاصل نیامده است.