14

در جستوجوی مناظر خوش‌نما / جان فال، گری هِس / ترجمه: غزاله هدایت

برخی فکر می‌کنند که دوربین روح آن‌ها را می‌رباید. در مورد مکان‌ها به گمان من این حالت کاملا به عکس است. هرچه مکان‌ها بیشتر به تصویر درآیند (یا طراحی و یا نقاشی شوند)؛ روح بیشتری را به خود می‌گیرند. طی سال‌ها به مکان‌های زیادی رفته‌ام که ستایش تصویری، به آن‌ها قداست بخشیده است...