>> شماره 28

در جزیره‌ی اسب‌های سخنگو / علی اتحاد

متن حاضر به مجموعه‌ای مشخص از آثار تیم فلچ می‌پردازد و پیش از هر چیز در پی پرهیز از پیش داوری و طرح دامنه‌ای تازه از تأویل است. گرچه وجوه مثبتی از پیش داوری موجود است که به رای گادامر همواره از کاربست آن ناگزیریم...