12

در باب نهادهای عکاسی / سایمون ویتنی / احسان نوروزی و امیر احمدی‌آریان

انقلابی که از دهه‌ی 1970 در نظریه‌ی انتقادی موجود در بریتانیا رخ داده همواره ماحصل تعامل و گفت‌و‌گو با مارکسیسم بوده است. اگر رویکرد ابتدایی کاوشگرانه به مفاهیم پایه‌ای نظریه‌ی مارکسیستی به عنوان تعریف و تبیین علی‌الظاهر مستقیم "ابرساختار" فرهنگی از طریق "بنیان" اقتصادی، وجود نداشت، کل جنبش مطالعات فرهنگی، که باعث تلاقی‌های فکری و سیاسی مختلف در گستره‌ی آموزش بریتانیا شده، تصورناپذیر بود.